Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Trainer

ดร. ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์

ประวัติการศึกษา

    •  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม University of Surrey ประเทศอังกฤษ
    •  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการสื่อสารดาวเทียม University of Surrey ประเทศอังกฤษ
    •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินินมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

Jan 2010 – Present
ผู้จัดการลูกค้าสำคัญ (Key Account Manager) บริษัท โนเกีย โซลูชั่น แอนด์ เน็ตเวิรค์ (ประเทศไทย) จำกัด
Nov 2013 – Jun 2015
Lead Consultant on “End-2-End Policy and Plan Strategic Improvement Program” ให้กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)
Oct 2007 – Dec 2009
Customer Solution Management - Singtel Group, Nokia Siemens Networks (Thailand) Ltd.
Nov 2013 – Jun 2015 Jun 2006 – May 2010
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการเทคโนโลยีล้ำสมัย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Oct 2004 – Oct 2007
Assistant Vice President (Key Account Manager), Fixed Mobile Data Solution, Siemens Ltd., Thailand
May 2001 – Present
วิทยากรพิเศษ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  กรรมการสอบจากภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล  KMITNB AIT มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อื่นๆ
Mar 2000 – Dec 2002
Head of Section/Consultant, Moblie Data application, Siemens Ltd., Thailand
Dec 2001 – Dec 2004
ผู้เขียนหลักสูตรและเป็นวิทยากร สำหรับพนักงานดูแลทางด้านอุปกรณ์ไร้สาย บริษัท เพาเวอร์บาย ไทยแลนด์

 ผลงานทางวิชาการในแวดวงสื่อสารโทรคมนาคม

    • ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    • ที่ปรึกษาโครงการวิจัย “การร่วมมือ AEC ในภาคอุตสาหกรรม Software” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
    • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหาร “Leadership Preparation Program” สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
    • ประสบการณ์ทางด้านเทคนิค การตลาด การบริหารจัดการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 ปี
    • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจสื่อสาร วิทยากร พิธีกร และ Moderator งานสัมมนาด้าน ICT
    • อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จ

 • Contract awarded for the “Over the Air Device provisioning”, to provision all mobile device to support in setting up internet connection, MMS, WAP, Wifi and 3G 2100 migration, by MIMOTech (MMT) and Advanced Wireless Network (AWN) [2010-2014]. 
 • Contract awarded for the “WiFi Offload”, to offload data traffic from mobile network onto IP fixed network to reduce mobile data traffic congestion, by Super Broadband Network (SBN) and Advanced Wireless Network (AWN) [2011].
 • โครงการ “Customer Intelligence and Experience platform”, เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้บริการโครงข่าย, โดย Advance Info Service (AIS) [2010]. 
 • โครงการ “eGGSN for Year 2009 and 3G”   โดย Advance Info Service (AIS) and Advance Wireless Network (AWN) [2009].
 • โครงการ “Service Delivery Platform” เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณสำหรับการใช้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย Advance Info Service (AIS) [2007].
 • โครงการให้บริการ VoiP โครงการแรกในประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย Advance Info Service (AIS) and Super Broadband Network (SBN) [2007].
 • โครงการ “eGGSN for Year 2008” เพื่อควบคุมการสื่อสารข้อมูลและระบบคำนวณค่าใช้จ่าย โดย Advance Info Service (AIS) [2007].
 • โครงการ “Service Interaction Platform” เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ได้รวดเร็วขึ้น โดย Advance Info Service (AIS) [2007].

 

งานเขียน

 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อช่วยในการนำโปรโมชั่นออกสู่ตลาดธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Decision Support System for Mobile Promotion), นางสาววิไลฉัตร วรารักษ์สัจจะ และ ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์, ICESIT2009, Pattaya, Thailand, February 2009
 • “Building Thailand World Class Logistics and Supply Chains: A study of Open XML and ODF as standard format on Performance and Fidelity “, P. Pramongkit, C. Sriratanaban, University of Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand. Proceedings of The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT2008), Bangkok, Thailand, February 2008
 • ผลกระทบของซอฟแวร์แบบฝังตัวบนซิมคาร์ดสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3, พชร กะลัมพะวณิช, ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์, ICESIT2008, Bangkok, Thailand, February 2008
 • ปัจจัยการนำเทคโนโลยี RFID มายืนยันความเป็นตัวตนอัตโนมัติ และกระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ ในสถาบันการศึกษา, นางสาวสุภาภรณ์   ตระแก้วจิตร, ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์, ICESIT2008, Bangkok, Thailand, February 2008
 • เรื่อง ปัจจัยการใช้ RFID Card แทนการชำระเงินสดในประเทศไทย กรณีศึกษา Smart Purse นางสาวลดารัตน์  เซ็นกลาง, ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์, ICESIT2008, Bangkok, Thailand, February 2008
 • Co-Editor/Columnist, TJ Lite Magazine (Bi-weekly Magazine), Telecom Journal, Thailand [Jun 2002 – 2004]
 • Columnist , Wireless Life, Telecom Journal (Weekly Newspaper), Thailand [Oct 2001 – Oct 2003]
 • “A Full-Rate GSM-AMR Candidate”, C. Sriratanaban, A. Kondoz, Centre for Communication Systems Research (CCSR), University of Surrey, Guildford, Surrey, UK. Proceedings of the 6th European Conference on Speech and Technology, Eurospeech'99, Budapest, Hungary, September 1999.
   

กิจกรรมพิเศษ

 

 •  ที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ
 • ผู้บรรยายพิเศษในการสัมมนา  ประชุม  และเป็นแขกรับเชิญสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์และวิทยุ (the list can be provided upon request). Example training participants: TOT, AIS, Siemens Enterprise Business, Asia Business Forum, MERCK, Hewlett Packard, IEC, Powerbuy, Metro System, Windows IT Pro, UTCC, etc. 
 • Keynote Speaker in UN-ESCAP ICT International Conference on Advances and Implications of Information and Communication Technology (ICT) to ESCAP Developing Countries, The United Nations Conference.
 • หลักสูตรการบริหารของบริษัท ซีเมนส์ ระดับ 4 (SML S4) certified [2004].
 • หลักสูตรการบริหารของบริษัท ซีเมนส์ ระดับ 5 (SML S5) certified [2002].
 • ได้รับเลือกเป็นประธาน [1996-1998] และกรรมการที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมนักเรียนไทย [1998-1999] ที่  the University of Surrey, Guildford, UK. 
 • ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายที่งาน the Centre for International Briefing (CIB), UK. ในหัวข้อเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอังกฤษ  สำหรับผู้จัดการบริษัท Marks and Spencer และ Boots, Ltd., UK. 
 • เข้ารับการอบรมหลักสูตรเข้มข้นทางด้านการสื่อสารดาวเทียม, Centre for Communication Systems Research (CCSR), University of Surrey, Guildford, Surrey, UK [March 1995].

 หลักสูตรอบรมสัมมนา

    • Digital Entrepreneur and Service Startup

    • Innovation Management

    •   Vendor Management

    • Service Mind: The Key of SucceInnovation Managementss - จิตบริการ เคล็ดลับความสำเร็จทางธุรกิจ

    • Successful Customer Care Communication – การสื่อสารเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ 

    • Smart E-mail Writing Communication– การสื่อสารอีเมล์อย่างมืออาชีพ 

    • Short Cut to Professional Sales - ก้าวสู่นักขายมืออาชีพ .... ไม่ยากอย่างที่คิด 

    • Effective Sales Presenting and Closing Techniques - ทักษะการเสนอขายและการปิดการขายที่มีประสิทธิภาพ 

    • Negotiating to Win - เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ 

   • การนำเสนองานให้ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพ - Effective Presentation: Way to success

   • และอื่น ๆ