Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Trainer

ดร. จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร

 

 

 

 

 ตำแหน่ง

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายธนุศักดิ์ เล็กอุทัย) มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน

- รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี  กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัย พฤษภาคม 2551 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร

- อาจารย์ประจำ หลักสูตร Bachelor of Business Administration (English Program) และ Master of Engineering (Engineering Management) พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน

- อาจารย์พิเศษ หลักสูตรชั้นปริญญาตรี (ภาคปกติ) และหลักสูตรชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก (ภาคค่ำ) มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อาจารย์พิเศษ หลักสูตรชั้นปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ), มีนาคม 2553 - ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

การศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ พฤษภาคม 2551 มหาวิทยาลัยเคลมองต์ (Claremont Graduate University) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา พฤษภาคม 2547 มหาวิทยาลัยแวนเดอบิว (Vanderbilt University) เทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) พฤษภาคม 2543 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์การทำงาน
   

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์) กันยายน – มกราคม 2555 ผู้ช่วยวิจัย , สิงหาคม 2548 – พฤษภาคม 2551 มหาวิทยาลัยเคลมองต์ (Claremont Graduate University) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, มีนาคม 2544 – สิงหาคม 2546 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี)

- นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์การเงิน, มีนาคม 2543 – มิถุนายน 2543 (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

- นักศึกษาฝึกงาน  ตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์, มีนาคม 2542 – มิถุนายน 2542 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี)

 งานวิจัย

 • The Output Costs of Different types of Crises
 • โครงการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาโดยบริษัทข้ามชาติ
 • The Spectrum of Sudden Stop Crises: Does Size Really Not Matter
 • โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ปีที่ 1
 • โครงการศึกษากฎระเบียบอาหารฮาลาล ปี 2553
 • โครงการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว และความต้องการบริการฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิมในประเทศไทย
 • โครงการ ศึกษา สำรวจข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสม และรูปแบบในการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัด
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายธุรกิจ ปี 2554 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ครั้งที่ 1
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายธุรกิจ ปี 2554 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ครั้งที่ 2
 • โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ปีที่ 2
 • โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ กองทุนประกันสังคม
 • โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ปีที่ 3
 • โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนร้านค้าปลีกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล ปี 2555 กิจกรรมการเสริมสร้างนวัตกรรมธุรกิจ
 • โครงการบริหารพัฒนาธุรกิจค้าปลีก – ค้าส่งไทยสู่เกณฑ์คุณภาพปี 2555