Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Trainer

อ. กมลภัทร บุญค้ำ

 ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC) บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 

ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหาร

  ปัจจุบัน  
  • วิทยากร, คอลัมนิสต์, นักเขียน, นักแปลและที่ปรึกษาด้านการขาย-การตลาด / เทคโนโลยีไอที-ไร้สาย และ กลยุทธ์-การบริหาร
  อดีต  
  • อดีต ผู้จัดการทั่วไป - บริษัท สปีดี้ แพ็คเกจ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  • อดีต ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อินเตอร์เน็ต - บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวอร์คคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด 
  • อดีต ผู้จัดการโครงการส่วนงานเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีสารสนเทศ - บริษัทสยามทูยู จำกัด (มหาชน)
  • อดีต เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และการขาย - บริษัท ฟูจิตซึ ซิสเต็มบิสซิเนส (ไทยแลนด์) จำกัด
  • อดีต เจ้าหน้าที่การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ - บริษัท เคเอสซี อินเตอร์เน็ต จำกัด

ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการ
  • ที่ปรึกษาการวางระบบบริหารงานบุคคล กระบวนการปฏิบัติงานและการบัญชีการเงิน
  • ที่ปรึกษางานกลยุทธ์ การค้าและการประกอบการโครงการ Thaitrade.com กรมพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ
  • วิทยากรการเจรจาต่อรอง กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยากรการตลาดในยุค AEC บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการขนาดเล็ก (SME)
  • ที่ปรึกษาการนำไอทีมาใช้เพิ่มผลิตภาพในองค์กร 
  • วิทยากร “การนำเสนองาน การสื่อสาร และการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล” สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
  • วิทยากร “การบริหารแบบบูรณาการ และการพัฒนาตามแนวทาง PMQA” ของภาคราชการ
  • วิทยากร การทำงานเป็นทีม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • วิทยากร “Systems Thinking การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดเชิงระบบ” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • วิทยากร “Kaizen” (Workshop and Concise Training)
  • วิทยากร “การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ”
  • วิทยากร “การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • วิทยากร “การตลาดสุดขั้ว Extreme Marketing”
  • วิทยากร “การพัฒนาทักษะการขาย, การบริหารทีมขาย, การบริหารงานขายและการตลาดเพื่อนักขาย”
  • วิทยากร การพัฒนา AQ และ EQ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
  • วิทยากร “การพัฒนาจิตใต้สำนึกและพลังบวกในตัวเอง” 
  • วิทยากร “การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข”  
  • อาจารย์พิเศษวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ พีไอ คลับ (PI club) 
  • คอลัมภ์นิสต์, นักเขียน, นักแปลและที่ปรึกษานิตยสารในเครือ เออาร์พับลิชชิง จำกัด

ผลงานเขียนและงานแปล
  • ผู้เขียน พ็อกเก็ตบุ๊ค “Leadership” สำนักพิมพ์ AR Publishing
  • ผลงานแปลหนังสือการตลาด “การตลาดสุดขั้ว” (Your Marketing Sucks)

ประสบการณ์บรรยาย
การบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร
  • การแก้ไขความขัดแย้งและพัฒนาการทำงานเป็นทีม 
  • ทักษะหัวหน้างาน การมอบหมายและติดตามงาน 
  • KAIZEN การพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพิ่มพลังธุรกิจ
  • TQM-Total Quality Management
  • 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต
  • เทคนิคการลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน
  • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง
  • Risk Management Strategy กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
  • การบริหารลูกหนี้เชิงกลยุทธ์และเทคนิคการทวงหนี้
  • Professional Presentation Technique การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
  • Effective and Efficient Meeting การประชุมที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  • การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  • ‘Systems thinking’ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วยการคิดเชิงระบบ
  • การบริหารแบบบูรณาการณ์

การสร้างแรงจูงใจและการคิดบวก
  • Subconscious mind and Positive thinking พัฒนาตนเองด้วยจิตใต้สำนึกและคิดบวก
  • พัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรด้วย AQ และ EQ
  • HPO Power to work พลังองค์กรสมรรถนะสูง
  • Leadership and Positive Thinking ความเป็นผู้นำและการคิดบวก
  • การรับมือกับปัญหาเรื่องคน (ทำอย่างไรกับคนที่คุณเหลือทน)

การตลาดและการขาย
  • การตลาดเชิงกิจกรรม Event marketing
  • CRM กลยุทธ์ ระบบ การบริหารและการปฏิบัติการ
  • “Extreme Marketing การตลาดสุดขั้ว” (การตลาดที่มีประสิทธิผลที่สุด)
  • New Media Marketing การตลาดสื่อยุคใหม่ (Web, e-mail, Mobile, etc.) 
  • Social Media Marketing การตลาดสื่อโซเชียล
  • การบริหารทีมขาย การบริหารการขาย และทักษะการขาย
  • B2B Marketing การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ
  • Branding Strategy กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์
  • Negotiation Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการการต่อรอง