Training Course

เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานจัดซื้อ - EMAIL WRITING FOR PURCHASING

งานจัดซื้อต้องมีทักษะในการเขียนอีเมล์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานตามสายงาน เกิดความสัมฤทธิ์ผลและความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ศิลปะสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ - English Email Communication for Customer Service

การสื่อสารเพื่องานบริการผ่านทางอีเมล์จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้แม้แต่น้อย ผู้ให้บริการต้องผนวกทั้งพลังแห่งจิตบริการ พลังความคิดความเข้าใจ เพื่อแปรและถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับพลังแห่งความประทับใจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสารแบบ Non-voice เพื่องานบริการลูกค้า - Smart Non-voice Communication in Customer Service

เมื่อการสื่อสารแบบ Non-voice มีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น บุคลากรซึ่งเป็นผู้ใช้งานจึงต้องรู้เท่าทันและจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะและมีประสิทธิภาพในการสื่อความ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
5ส เพื่อการจัด Visual Control

5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่ง ได้แก่ การดำเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเอง ทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของเขาเอง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การใช้ OKRs สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRs for Team Development Actions

หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
BSC & KPI จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ - BSC & KPI CONCEPT THROUGH PRACTICAL

จัดการ ผู้บังคับบัญชาตลอดจนถึงหัวหน้างาน จึงควรมีการเรียนรู้และพัฒนา ในการนำ BSC & KPI ไปใช้ให้สอดคล้องกันเป็นระบบตั้งแต่ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และกระจายสู่ระดับบุคคลในหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหาร คน ยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Competency  -  Competency Based People Management

Competency Based Management คือ หลักการบริหารขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
8 เปลี่ยน เพื่อการลดต้นทุนโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วม - Waste Minimization and Cost Reduction

การลดต้นทุนการผลิตและการประกอบการที่สามารถทำได้โดยตัวองค์กรเอง สะดวกและเสียเวลาน้อยกว่า เป็นพื้นฐานการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
QCC วิเคราะห์เจาะลึกต้นเหตุปัญหาด้วย QC7 Tools

QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น และแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การลดของเสียให้ได้ KPI ด้วยเทคนิค “ของเสียเป็นศูนย์” - Towards Achieving Zero Defect

การทำให้ของเสียเป็นศูนย์ก็จะเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง แน่นอน เราอาจจะทำให้ของเสียเป็นศูนย์ในสายการผลิตไม่ได้ แต่เราทำให้มันลดลงได้ ลดลงจนใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดนั่นเอง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา