Training Course

พลิกเครื่องมือการตลาดเพื่อรับมือยุคดิจิทัล - Digital Marketing Transformation

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดและการขายอย่างสิ้นเชิง การเป็นผู้นำตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การพลิกรูปแบบการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อที่จะรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
สร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยการเข้าใจลูกค้าเชิงลึก - Customer Insight to Create Marketing Strategy

หากบุคลากรมีความเข้าใจและมองเห็นแนวโน้มของตลาดยุค 4.0 นี้ได้อย่างถ่องแท้ จะสามารถสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึง ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
How to Successfully Analyse and Approach your Customers Right from the First Time

ในการติดต่อเชิงธรุกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Face-to-Face หรือ แบบ Virtual การสร้างความประทับใจและเข้าถึงลูกค้าในการพบกันครั้งแรก เป็นสิ่งที่พนักงานขายหรือทีมงานที่ต้องนำเสนอสินค้าและบริการคาดหวังไว้ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เราก็สามารถตระเตรียมความพร้อม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
จุดพลังสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการ - Powerful Entrepreneurial Mindset

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่จะใช้ทรัพยากรและเวลาในการสร้างสรรค์และการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Marketing for Non-Marketer

การเรียนรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่และแนวคิดแบบนักการตลาดจะช่วยให้บุคลากรให้แผนกอื่น ๆ เข้าใจการทำงานและประสานงานร่วมกันกับแผนกการตลาดได้อย่างดีและราบรื่นยิ่งขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพัน - Customer Experience Management : CEM

CEM ที่ดีควรสร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และออกแบบการให้การบริการในทุกๆ จุดสัมผัส (Touch Point) เป็นเชิงบวกกับองค์กรเพื่อสะสมเป็นองค์รวมแห่งประสบการณ์ นำไปสู่การสร้างสมความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อกันระหว่างลูกค้ากับองค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหาร จัดการ และพัฒนา ผู้ขายเพื่อธุรกิจยั่งยืนขององค์กร - Managing & Developing Supplier for Corporate Sustainable Business

การจัดซื้อจัดหา ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพ คุ้มค่า และตรงตามเวลาที่ต้องการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนที่นักจัดซื้อต้องรู้ - PRICE & COST ANALYSIS FOR PURCHASER

หลักสูตรนี้ จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ครบเครื่อง ทั้งความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ราคาและต้นทุนที่นักจัดซื้อจะต้องรู้ พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในงานจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหารงานจัดซื้อด้วยหลัก TRIPLE C PURCHASING & SUPPLY

การบริหารงานจัดซื้อ (P&S Management) มีความสำคัญและจำเป็น ในทุกองค์กรที่มีหน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเก็บ จัดจ่ายและทำลายซากพัสดุหลังการใช้งาน ซึ่งจะต้องถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานขององค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทิศทางและนวัตกรรมยุคใหม่สำหรับงานบริการ - Customer Service Innovation & Trends

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานบริการจึงควรตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรให้อยู่รอดได้ ในภาวะที่สภาพแวดล้อมหรือตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา