Training Course

Virtual Training : การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรยุค New Normal

การทำงานในองค์กรเป็นการร่วมมือกันของบุคคลหลาย ๆ คน หลาย ๆ แผนก ที่ผลงานส่งผลกระทบต่อเนื่องซึ่งกันและกันเป็นภาพองค์กรใหญ่ ดังนั้น การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรยุค New Normal นี้ จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวที่เติบโต Change Management for Growth

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การทำงาน การดำรงชีวิต รวมไปถึงรูปแบบบการดำเนินธุรกิจต้องเปลี่ยนไป จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความตื่นตัว พร้อมรับการกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้อง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การรับมือข้อร้องเรียนในการบริการ - High Impact Service & Call Complaint Handling

ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการบริการที่แตกต่างจากการให้บริการในช่องทางอื่นทั่วไป เพื่อให้พร้อมที่จะบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าหรือกรณีต้องรับมือกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : พลังแห่งการคิดเชิงบวก - Power of Positive Thinking

เราแต่ละคนมีการรับมือและมุมมองต่อภาวะกดดันหรืออุปสรรคของแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เราสามารถใช้การคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง การมีกรอบความคิดแบบเติบโต ช่วยปรับมุมมองความคิดของตนเองให้มีภูมิคุ้มกันในการรับมือเรื่องต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : ปรับเทคนิคการขายสู่การเป็น “พาร์ทเนอร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์” - Adaptive Sales Techniques to become Customer’s Strategic Business Partner

แพลตฟอร์มที่ให้บริการร้านค้าออนไลน์มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในการดึงผู้ขายเข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม จึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการแข่งขัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ - Collaborative Communication for Hybrid Working

ในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ องค์กรให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work form Home) สลับกับการเข้าทำงานในสำนักงาน (Hybrid Working) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคโควิด โดยใช้เทคโนโลยีให้เราได้สื่อสารระยะไกล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การประยุกต์ใช้ VMI เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน - Vendor Managed Inventory (VMI) for Sustainable Business

หนึ่งในกลยุทธ์เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ทางธุรกิจซื้อขายสินค้าประเภท FMCG (Fast Moving Consumer Goods) คือ การผสมผสานระบบการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Vendor Managed Inventory (VMI)

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING :  สร้างทักษะบริการแบบ Non-Voice อย่างเหนือชั้น - Strengthen Non-Voice Service Skill

เพื่อผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ให้บริการและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ได้ตระหนักและเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการและสื่อสารแบบ Non-Voice Service อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : ความรู้ด้านดิจิทัลในธุรกิจ Digital Literacy in Business

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีความทันสมัยและมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบงานต่าง ๆ ในทางธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การคิดเชิงตรรกะ Logical Thinking คิดได้ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

ความรู้ และกระบวนการ “คิด” จะเป็นพื้นฐานของ “การตัดสินใจ” และ “การแก้ไขปัญหา” ได้เป็นอย่างดี กระบวนการคิดที่แตกต่างกัน ทำให้มนุษย์เรามีพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน นั่นทำให้เราได้ “ผลลัพธ์” ที่แตกต่างกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา