Training Course

VIRTUAL TRAINING : เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน - Time Management @ Work

หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในหลักการของการบริหารเวลา ตระหนักในประโยชน์ของการบริหารเวลา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารเวลา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : สื่อสารอย่างเหนือชั้นด้วยหลัก DISC - DISC for Effective Communication

เพียงแค่เราตระหนักและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถเลิอกใช้รูปแบบการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม นอกจากจะทำได้อย่างง่ายดายและตรงประเด็นแล้ว ยังสามารถประสานร่วมมือของบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุถึงความต้องการเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : สุดยอดการนำเสนออย่างมืออาชีพ - High Impact Presentation

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทักษะการนำเสนอทุกแง่ทุกมุม สามารถนำเสนอได้อย่างเข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด ใช้ภาษากาย ใช้เสียง รวมถึง การแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้นำเสนอ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual : การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ - Analytical Thinking for Effective Decision Making

ในศตวรรษที่ 21 บุคลการในองค์กรหลาย ๆ ตำแหน่งต้องต่อสู้กับเทคโนโลยีที่อาจมาแทนที่การทำงานของตนเอง การปรับตัวที่สำคัญและจะสร้างความได้เปรียบแก่บุคลากรได้ คือ การมีทักษะการคิดที่ถูกต้อง ซึ่งเทคโนโลยียังไม่อาจเอาชนะได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ - PROFESSIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT

เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยุค 5G - 5G LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

วิเคราะห์ทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติส์และซัพพลายเชน พร้อมตีแผ่เทคนิคของการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์กว่า 20 ปี รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง - STRATEGIC PERFORMANCE INVENTORY MANAGEMENT

ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อหนุนเสริมให้สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

ในการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่านได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel

กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel จะเป็นหัวใจสำคัญภาคธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตที่มิอาจปฏิเสธได้ โดยการตลาดแบบ Omni Channel เป็นการตลาดผสานช่องทางทั้งหมดหรือช่องทางหลากหลายซึ่งน่าจะตอบโจทย์ธุรกิจยุคนี้มากที่สุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะการเล่าเรื่องสำหรับผู้บริหาร - STORY TELLING FOR LEADERSHIP

เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอที่ทรงพลัง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร นับเป็นเรื่องดีหากมีการสร้างกระบวนการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตามเป็นที่จดจำ สามารถปลุกพลังบวกและแรงบันดาลใจ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ Storytelling ได้ดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา