Training Course

สร้างทักษะบริการแบบ Non-Voice อย่างเหนือชั้น - Strengthen Non-Voice Service Skill

เพื่อผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ให้บริการและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ได้ตระหนักและเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการและสื่อสารแบบ Non-Voice Service อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง - Customer Centric Service

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด Customer Centric ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ย่อมเข้าใจปัญหาและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจ ในการใช้สินค้าและบริการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
บริการอย่างไร...ประทับใจลูกค้า - Satisfied Your Clients by Professional Services

การบริการเป็นส่วนหนึ่งของงานที่คุณต้องทำทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ลูกค้า” ที่เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องส่งมอบการบริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึง การรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการใช้สินค้าและบริการของเรา

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน - Time Management @ Work

หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในหลักการของการบริหารเวลา ตระหนักในประโยชน์ของการบริหารเวลา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารเวลา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ - Systematic Planning & Problem Solving

การทำงานในแต่ละวันเราจะต้องเผชิญกับปัญหาและจำเป็นต้องทำการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานในหน้าที่ที่เรารับรับผิดชอบมาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางครั้งปัญหาที่เจอเป็นเรื่องเดิม ๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - Systematic Problem Solving & Decision Making

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จึงเป็นกระบวนการสำคัญให้เราเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมกับเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ นำประกอบ นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
PDCA กับการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอย่างยั่งยืน - PDCA with Root Cause Analysis for Long-term Problem Solving and Prevention

เป็นที่น่าแปลกใจว่า ทำไมเกิดอะไรขึ้น เมื่อปัญหาเดิม ๆ มักจะเกิดตามมาซ้ำ ๆ ให้เป็นที่กวนใจผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๆ ในหลักสูตรนี้เราจะร่วมกันพินิจ พิเคราะห์การใช้เครื่องมือ PDCA เพื่อแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอย่างยั่งยืน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสารที่ทรงพลังแบบผู้นำยุคใหม่ - Powerful and Assertive Communication for Leaders

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลง บุคลากรสำคัญในองค์กร (Key Person) จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นอย่างมาก สื่อสารของผู้นำมีผลอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์และผลการทำงานของทีมงาน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การรับมือลูกค้าช่องทาง Voice และ Non-Voice แบบมืออาชีพ - Handle Customer on Voice and Non-Voice Channel as Professional

การรับมือหรือบริหารจัดการลูกค้าผ่านช่องทาง Voice ใช้เสียง เช่น การโทรศัพท์ และ Non-Voice ไม่ใช้เสียง เช่น การส่ง email, ผ่าน Social Media ต่าง ๆ แบบเป็นตัวอักษร เราจะต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้างเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม - High Performance Communication & Teamwork

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับงานและองค์กร จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีเพื่อนำเสนอหรือบอกกล่าวเจตนาที่ตนเองต้องการ รวมทั้ง ขอความร่วมมือในการทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อการสื่อสารที่ส่งออกไปยังผู้รับหรือทีมงานเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากพอ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา