Training Course

VIRTUAL TRAINING : การใช้ Digital Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายและยกระดับการบริการ - Applied Digital Marketing for Sales & Service Excellence

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเข้าใจแนวคิดทางการตลาดและการขาย พร้อมรูปแบบการใช้เครื่องมือยุค Digital Marketing ที่เหมาะสมธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการขายและบริการต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : ยกระดับทักษะการเจรจาต่อรองให้เป็นมืออาชีพ - Enhance Your Negotiation Skills as Professional

การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว คือ ศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญมากทำงาน เพราะความสำเร็จจากการทำงานมักมาจากการเจรจาที่มุ่งเน้นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรากำลังมุ่งไป ทักษะการเจรจาที่ดี จึงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะการเจรจาส่วนใหญ่มักเกิดบนความขัดแย้ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : พลังแห่งการทำงานเป็นทีม - Team Synergy

รูปแบบการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สามารถสร้างประโยชน์อย่างมากในองค์กร และสามารถขับเคลื่อนองค์กรก้าวผ่านวิกฤติไปสู่ความสำเร็จได้ คือการทำงานเป็นทีม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร Knowledge Management for Management Team

แต่ละองค์กรย่อมจะมีพันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละลักษณะและประเภทขององค์กร แต่ทุกสิ่งที่องค์กรจะต้องมีเหมือนกัน คือ “องค์ความรู้” ที่สำคัญ ที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรนั้นมีความแตกต่าง มีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : Collaborative Communication and Powerful Persuasion

การสื่อสารและโน้มน้าวใจเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญสำหรับบุคคลที่สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน การสื่อสารและโน้มน้าวใจที่อยู่บนกรอบความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นการสื่อสารและโน้มน้าวใจในเชิงบวกที่สร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การคิดเชิงวิพากษ์สู่การบรรลุเป้าหมาย  Critical Thinking to Success

หนึ่งในทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 คือ Critical Thinking หรือทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ หรือการใช้วิจารณญาณในการคิดเรื่องต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจากการถามคำถาม และวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : ทักษะหัวหน้างานยุค - Digital Adaptive Leadership Skill

ในยุคของโลกดิจิตัล เทคโนโลยีก้าวล้ำไปไกลธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวกันอย่างรุนแรงและเร่งด่วนให้ทันยุคทันสมัยหลายองค์กรยังขาดผู้นำที่มีการทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่ในการบริหารจัดการตนเองและลูกน้องให้บริหารผลงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual : การบริการด้วยใจ Service Focus

การทำงานด้านบริการ คือการทำงานร่วมกับบุคคลหมู่มากและหลากหลายทางความต้องการ และต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีได้ การบริการในปัจจุบันต่างหย่อนยานขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำยุคศตวรรษที่ 21 - 21st Century Leadership

ท่ามกลางความผันผวนของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานเป็นผู้ที่มีหน้าที่และบทบาทอันสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร ดังนั้น ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเข้าใจในบทบาทของตนและมีทักษะในการสอนหรือโค้ชชิ่งทีมงานให้เก่งงาน เก่งคนไปพร้อม ๆ กัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การปรับแนวคิดสู่การขายและบริการแห่งอนาคต - Unlocked Sales & Service Mindset

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีโอกาสเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจและตลาดโลก ทำให้องค์กรทุกองค์กรมีความตื่นตัวถึงความล้าช้าของตนเองอีกทั้งยังมองไปถึงทิศทางของตลาดในอนาคต ทำให้การค้าไม่ใช่การแข่งขันเชิงตั้งรับอีกต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา