Training Course

เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อหาคนเก่งด้วย Competency Based Interview - Hiring  the Best by Competency Based Interview

ระบบ Competency Based Interview หมายถึง การสัมภาษณ์แบบอิงคุณสมบัติ จัดเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรจะนำไปใช้เพื่อบริหารงานด้านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีขี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การเขียน Job Description อย่างมืออาชีพ - Professional Job Description

Job Description เครื่องมือสำคัญนี้ หากกำหนดได้ชัดเจน รัดกุม เป็นสัดส่วนและสอดคล้องในทุกหน่วยงานมากเท่าไร ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้มากเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อความเป็นระบบระเบียบในการสื่อสารความเข้าใจในการทำงานร่วมกันทุกภาคทุกส่วนในองค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ - Excellent Service Plan Strategy

การตอบสนองเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ แล้ว ยังจำเป็นต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ในด้านระบบงานบริการย่างมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก - Proactive Leadership

ผู้นำหรือหัวหน้าที่มีส่วน ล้วนเป็นปัจจัยเสริมและเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อหัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรมีทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ย่อมทำให้การบริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรสืบต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหารจัดการบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน - Hr for Non Hr

การให้ความรู้แก่หัวหน้างานเกี่ยวกับการบริหารคนแก่หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ - English Business Letter Writing Guidance

โลกไร้พรมแดน ส่งผลให้แกนแห่งการติดต่อสื่อสารกระจายไปเป็นวงกว้าง แวดวงธุรกิจต่างมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสากล ปัจจัยหลักสำคัญยิ่งยวด คงหลีกไม่พ้นการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานเอกสารอย่างหนึ่งที่มีบทบาทยิ่งในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารก็คือ จดหมายธุรกิจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาทีมทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ - Effective Team Success Factors

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างทีมการทำงาน โดยใช้รูปแบบการบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ การอภิปรายกลุ่ม การยกตัวอย่างกรณีศึกษา การร่วมแชร์และแบ่งปันความคิด ตลอดจนการระดมสมอง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ - Professional Telesales Technique for High Profit

Professional Telesales Technique for High Profit จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เข้าใจถึงเงื่อนไขทางโทรศัพท์ ตอกย้ำถึงขั้นตอนการโทรศัพท์และกลยุทธ์การสร้างโอกาสเชิงการขาย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การทำงานเชิงรุกที่ทรงพลัง - The Power of Proactive Working

การทำงานเชิงรุก (Proactive) คือ การทำงานของคนที่ชอบคิด ชอบวางแผน จัดการและเตรียมการทุกอย่าง พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ประกอบด้วยศาสตร์และศิลปะในการทำงานมากมายที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับปรุง พัฒนา

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ - Warehouse Safety Professional Management

การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) เป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราต้องตระหนักในการจัดการคลังสินค้าหรือโรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเชิงบริหารงานและในเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา